RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, iż podjęliśmy niezbędne działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa. Poniżej znajdą Państwo informacje, które pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych wdrożonymi w naszej Spółce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, 81-855, ul. Rzemieślnicza 33,
  • odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
  • wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: ochrona_danych@stbu.pl .

Dodatkowo podajemy, iż:

  • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, bądź na podstawie zawartej wcześniej umowy, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia RODO,
  • jeżeli pozostawią Państwo dane w formularzu kontaktowym (zakładka KONTAKT), będziemy je przetwarzać w celu nawiązania relacji biznesowych z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, Rozporządzenia RODO, w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu,
  • mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie,
  • dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, po czym będą archiwizowane przez okres 5 lat. W przypadku danych kontaktowych, po ustaniu celu ich przetwarzania, będą one archiwizowane przez 1 rok w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości,
  • odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
  • w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.