Instytucje finansowe

Rozwiązania dla instytucji finansowych

Świadczenie usług finansowych obarczone jest ryzykiem spowodowania wymiernej szkody finansowej po stronie klientów, czy kontrahentów. Odpowiednimi instrumentami wspomagającymi zarządzanie ryzykiem w działalności są ubezpieczenia:

Ubezpieczenia Professional Liability – ryzyka zawodowe

To profesjonalne rozwiązania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Gwarantują one dopasowaną do skali i profilu działalności firmy ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie obejmuje szkody finansowe spowodowane zaniedbaniami i błędami, popełnionymi w związku z wykonywaną działalnością zawodową.

Roszczenie z tytułu zaniechania lub nienależytego działania złożyć mogą osoby trzecie, na rzecz których ubezpieczony świadczy swoje usługi zawodowe, jako instytucja finansowa, organy regulacyjne lub organizacje skupiające konsumentów lub klientów instytucjonalnych.

Ubezpieczenie Financial Institution Professional Indemnity – odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowej.

Obejmuje ochroną szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego, za które odpowiedzialność prawną ponosi instytucja finansowa.

Ubezpieczenia Computer Crime – ryzyka komputerowe

Kompleksowe rozwiązania zapewniające ochronę od zagrożeń cybernetycznych. Ryzyka takie mogą wystąpić w każdej organizacji, gdzie wykorzystywane są komputery, sieć internetowa oraz występuje zarządzanie lub przechowywanie danych. Ryzyka komputerowe dotyczą zdarzeń o różnej skali wielkości i znaczenia dla przedsiębiorstwa, ale zawsze wiążą się z realnymi stratami finansowymi.

Ubezpieczenie D&O – odpowiedzialność cywilna członków władz spółki

Dedykowane rozwiązania mające na celu ochronę członków władz (w tym ich osobistego majątku) oraz aktywów spółki przed skutkami działania lub zaniechania jej organów. Z naszego wsparcia w tym zakresie korzystają czołowe polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe, także wchodzące w skład indeksu WIG 20.

Referencje