Instytucje finansowe

Rozwiązania dla instytucji finansowych

Świadczenie usług finansowych obarczone jest ryzykiem spowodowania wymiernej szkody finansowej po stronie klientów, czy kontrahentów. Odpowiednimi instrumentami wspomagającymi zarządzanie ryzykiem w działalności są ubezpieczenia:

 

Odpowiedzialność cywilna

Kluczowym ubezpieczeniem spółek działających w branży finansowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowej tzw. FIPI (Financial Institution Professional Indemnity).

Ubezpieczenie FIPI to ubezpieczenie, które chroni instytucję finansową przed roszczeniami ze strony klientów/kontrahentów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników instytucji finansowej.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego, czyli jakiekolwiek zaniedbania, błędu, działania lub zaniechania wynikającego z nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania w ramach świadczenia usług finansowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi instytucja finansowa.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia FIPI obejmuje pokrycie:

  • kosztów obrony prawnej
  • odszkodowań i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec instytucji finansowej i/lub jej pracownika
  • odszkodowań wynikających z ugody

Szczegółowe warunki ubezpieczenia FIPI są dopasowywane indywidualnie do potrzeb i profilu działalności danej instytucji finansowej.

Standardowo jako uzupełnienie ubezpieczenia FIPI proponujemy zawarcie polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia tzw. GTPL, które pokrywa szkody osobowe oraz rzeczowe osób trzecich. Przykładowo GTPL pokrywa odpowiedzialność cywilną z tytułu najmu nieruchomości czy odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom.

 

Financial Lines

Jako równie istotne dla potrzeb instytucji finansowej dostrzegamy ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej (D&O), które oprócz ochrony prywatnego majątku menadżerów oraz ich rodzin, poprawia komfort zarządzania oraz bezpieczeństwo podejmowania strategicznych decyzji.

W związku z mającym zastosowanie od 25 maja 2018 Rozporządzeniem RODO i wzrostem ryzyka związanym z ochroną danych osobowych informujemy o możliwości zawarcia ubezpieczenia Cyber, które przede wszystkim zabezpiecza interes finansowy Spółki w przypadku ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia danych osobowych, w tym również umożliwia refundację ewentualnych kar zasądzonych na mocy RODO.

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce również przedsiębiorstwa działające w branży FI coraz częściej stykają się ryzykiem, jakie niosą ze sobą transakcje fuzji i przejęć. W celu zabezpieczenia interesu stron transakcji, STBU proponuje swoim Klientom zawarcie polisy oświadczeń i gwarancji (W&I), które z jednej strony chroni Sprzedającego przed odpowiedzialnością wynikającą z błędnych oświadczeń/gwarancji, a z drugiej zapewnia stronie kupującej możliwość zaspokojenia roszczenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela.  Ubezpieczenie W&I jest coraz częściej wykorzystywane przez Klientów jako narzędzie strategiczne.

 

Majątek, Komunikacyjne, Pracownicze

W zależności od potrzeb instytucji finansowej zaaranżujemy również ubezpieczenie majątku, w tym przede wszystkim podstawowych narzędzi wykorzystywanych w Państwa działalności, czyli sprzętu elektronicznego. Nasze dedykowane w tym celu biura zaaranżują również ubezpieczenia komunikacyjne oraz przygotują rozwiązania ochrony ubezpieczeniowej dla Państwa pracowników.

Referencje