Transport i logistyka

Posiadając doświadczenie oraz wiedzę w zakresie konstrukcji programów ubezpieczenia, wspólnie z naszymi klientami przeanalizowaliśmy cały obszar ryzyk związanych z prowadzeniem działalności w branży transportowo- spedycyjnej. Działalność ta wiąże się z szeregiem zagrożeń oraz wymogów ubezpieczeniowych niezbędnych do spełnienia oraz zabezpieczenia swojego majątku i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Kluczowe ryzyka

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony przed roszczeniami osób trzecich w wyniku zaistnienia szkody.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony przed roszczeniami osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności

Ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony przed roszczeniami osób trzecich wynikłych ze szkód, które w świetle przepisów prawa nie podlegają odpowiedzialności uregulowanej m.in. w Prawie Przewozowym, Konwencji CMR, Kodeksie Cywilnym.

Ubezpieczenie OC agencji celnej

Ubezpieczenie, które zabezpiecza odpowiedzialność oraz interes agenta celnego w przypadku wykonywania zleceń obsługi celnej.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie – CARGO

Ubezpieczenie, którego celem jest zabezpieczenie finansowe przed utratą lub uszkodzeniem ładunku.

Pamiętać należy, że polisy OC spedytora i OC przewoźnika mają na celu ochronę klienta w przypadku zaistnienia jego odpowiedzialności za szkodę. Polisa CARGO w pełni chroni ładunek oraz zabezpiecza interes właściciela ładunku bez względu na odpowiedzialność organizatora transportu.

Poprzez polisę CARGO zadbamy o spełnienie wymogów kontraktowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów akredytywy.

Ubezpieczenie floty pojazdów

Kompleksowe ubezpieczenie obejmujące wszystkie ryzyka związane z użytkowaniem własnej, dzierżawionej lub leasingowanej floty pojazdów dopasowane do sposobu ich wykorzystania (pojazdy osobowe, transportowe i specjalistyczne).

Ubezpieczenie środowiskowe (Enviro)

Ubezpieczenie obejmujące swym zakresem te aspekty działalności gospodarczej, które niosą ryzyko spowodowania skażenia środowiska przyrodniczego. Enviro oferuje znacznie szerszy zakres ochrony (w tym koszty) niż standardowa klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku w ramach polisy OC.

Ubezpieczenie Cyber

Ubezpieczenie, którego celem jest zabezpieczenie prowadzonej działalności przed ryzykiem utraty danych, które w obecnych realiach gospodarczych staje się coraz bardziej realnym zagrożeniem.

Referencje