Nowe technologie

Spółki sektora IT oraz prowadzące działalność w oparciu o nowoczesne rozwiązania natrafiają na wiele problemów. Jako doświadczony doradca pomagamy uzyskać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, a w konsekwencji prowadzić bezpieczny biznes.

Ochrona działalności branży IT

Prowadzenie działalności w branży IT polega na równoważeniu wymagań klientów z ograniczeniami czasowymi i dostępnymi zasobami ludzkimi czy technologicznymi. Oferowane przez nas kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, pozwalają pokryć koszty związane m.in. z błędami w świadczeniu usług zawodowych, a także z innymi tradycyjnymi zagrożeniami, które firmy technologiczne napotykają podczas prowadzenia swojej działalności.

Odpowiedzialność cywilna

Kluczowym ubezpieczeniem dla spółek działających w branży IT jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej tzw. PI (Professional Indemnity). Ubezpieczenie PI pokrywa straty finansowe będące konsekwencją roszczeń osób trzecich, które wynikają m.in. z:

  • zaniedbań i błędów w wykonywaniu czynności zawodowych,
  • naruszeń gwarancji spójności usług IT lub produktów technologicznych z pisemnymi specyfikacjami zawartymi w odpowiednich umowach dotyczących oferowania produktów i świadczenia usług technologicznych,
  • braku spełnienia przez oferowane produkty warunków nałożonych przez przepisy prawa dotyczące jakości, bezpieczeństwa oraz przydatności dla danego celu.

Dodatkowo jako uzupełnienie ubezpieczenia PI proponujemy zawarcie polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia tzw. GTPL, które pokrywa szkody osobowe oraz rzeczowe osób trzecich. Przykładowo GTPL pokrywa odpowiedzialność cywilną z tytułu najmu nieruchomości czy odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom.

Financial Lines

Dla potrzeb spółek IT istotne jest również ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej (D&O), które oprócz ochrony prywatnego majątku menadżerów oraz ich rodzin, poprawia komfort zarządzania oraz bezpieczeństwo podejmowania strategicznych decyzji.

W związku z mającym zastosowanie od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem RODO i wzrostem ryzyka związanym z ochroną danych osobowych informujemy o możliwości zawarcia ubezpieczenia Cyber, które zabezpiecza interes finansowy spółki w przypadku ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia danych osobowych, w tym również umożliwia refundację ewentualnych kar zasądzonych na mocy RODO.

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce również przedsiębiorstwa działające w branży IT coraz częściej stykają się z ryzykiem, jakie niosą ze sobą transakcje fuzji i przejęć. W celu zabezpieczenia interesu stron transakcji rekomendujemy zawarcie polisy oświadczeń i gwarancji (W&I), które z jednej strony chroni sprzedającego przed odpowiedzialnością wynikającą z błędnych oświadczeń/gwarancji, a z drugiej zapewnia stronie kupującej możliwość zaspokojenia roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie W&I jest coraz częściej wykorzystywane przez firmy jako narzędzie strategiczne.

Majątek, Komunikacyjne, Pracownicze

W zależności od potrzeb spółki IT zaaranżujemy również ubezpieczenie majątku, np. sprzętu elektronicznego. Nasze dedykowane w tym celu biura zaaranżują również ubezpieczenia komunikacyjne oraz przygotują rozwiązania ochrony ubezpieczeniowej dla pracowników firmy.

Referencje