Ochrona środowiska

Regulacje prawne w zakresie szkód środowiskowych nakładają określony poziom odpowiedzialności za szkodę w środowisku, oparty o zasadę ryzyka.

Podmioty odpowiedzialne za szkodę  –  zobowiązane do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody – ponoszą duże nakłady finansowe m.in. na przygotowanie ekspertyz, czynności naprawcze, czy monitorowanie stanu środowiska po szkodzie.

Standardowe rozszerzenia polis OC mogą zawierać jedynie wąski zakres ochrony w zakresie roszczeń osób trzecich związanych z poniesioną szkodą środowiskową majątkową lub osobową, o ile szkoda ta jest zdarzeniem nagłym i przypadkowym. Taki zakres ochrony zabezpiecza jedynie roszczenie prywatne i nie stanowi zabezpieczenia na wypadek odpowiedzialności publicznej za naruszenie równowagi w środowisku.

Sukcesem w uszczelnieniu bezpieczeństwa działalności okazuje się odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem działalności:

  • audyt oceny ryzyka,
  • audyt obiektów kamerą termowizyjną,
  • audyt cyber ryzyka,
  • audyt energetyczny,
  • audyt BiHP,
  • audyt ryzyka wewnętrznego korporacji

oraz uszczelnienie ochrony polisowej ubezpieczeniem środowiskowym – ENVIRO – ochrony wychodzącej naprzeciw wszystkim możliwym scenariuszom szkód – tym nagłym, przypadkowym, jak i stopniowym. Uwzględniają przy tym szybko zachodzące zmiany w otoczeniu prawnym.

Referencje