Produkcja przemysłowa

Specyfika i różnorodność branży oraz ekspozycja na ryzyko sprawiają, że tylko odpowiednio zdiagnozowane ryzyka działalności oraz odpowiadający im zakresem program ubezpieczeniowy kompleksowo zabezpieczą ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Programy dla branży produkcyjnej

W ramach Sprawdzonego bezpieczeństwa rekomendujemy skorzystanie z usług zarzadzania ryzykiem, które odpowiednio:

  • wyeliminują lub ograniczą skutki szkód, na które wpływ ma czynnik ludzki (zaniedbanie, brak świadomości i procedur, niedopatrzenie),
  • poprawią stan bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
  • zwiększą świadomość personelu jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki,
  • zwiększą możliwość otrzymania atrakcyjniejszych ofert ubezpieczenia (zakres, składka),
  • wzmocnią pozytywny wizerunek – bezpieczne miejsce pracy, odpowiedzialny biznes.

oraz aranżację programu ubezpieczenia, w którego zakresie znajdą się produkty:

  • Ubezpieczenie mienia – aranżacja programu na ryzyku all risk z dodatkowym ubezpieczeniem maszyn od uszkodzeń/awarii (ang. Machinery Breakdown) oraz przerw w działalności (ang. Business Interruption)
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dostosowanej zakresem do rodzaju produktu, grupy docelowej, ryzyka wynikającego z użytkowania produktu, zakresu terytorialnego użytkowania produktów oraz innych, kluczowych czynników dla danej branży.
  • Product Recall – zaaranżowanie ubezpieczenia kosztów wycofania produktów z rynku.
  • Ubezpieczenie floty komunikacyjnej – w formule generalnej umowy, w ramach której wynegocjowane zostają specjalne warunki ubezpieczenia uwzględniające rodzaje zaistniałych ryzyk.
  • Ubezpieczenie dodatkowe – CARGO, OC Zarządu (D&O), pracownicze, gwarancje finansowe, kredyt kupiecki, ubezpieczenia cyber.

Referencje