Transport i logistyka

Posiadamy doświadczenie oraz wiedzę w zakresie konstrukcji programów ubezpieczenia sektora TSL. Wspólnie z naszymi klientami przeanalizowaliśmy cały obszar ryzyk związanych z prowadzeniem działalności branży. Działalność ta wiąże się z szeregiem zagrożeń oraz wymogów ubezpieczeniowych niezbędnych do spełnienia oraz zabezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ochrona kluczowych ryzyk

Ubezpieczenie OC przewoźnika -zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich w wyniku zaistnienia szkody.

Ubezpieczenie OC spedytora -ochrona przed roszczeniami osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – ochrona przed roszczeniami osób trzecich wynikłych ze szkód, które w świetle przepisów prawa nie podlegają odpowiedzialności uregulowanej m.in. w Prawie Przewozowym, Konwencji CMR, czy Kodeksie Cywilnym.

Ubezpieczenie OC agencji celnej – zabezpiecza odpowiedzialność oraz interes agenta celnego w przypadku wykonywania zleceń obsługi celnej.

CARGO -ubezpieczenie, którego celem jest zabezpieczenie finansowe przed utratą lub uszkodzeniem ładunku.

Polisy OC spedytora i OC przewoźnika mają na celu ochronę klienta w przypadku zaistnienia jego odpowiedzialności za szkodę. Polisa CARGO w pełni chroni ładunek oraz zabezpiecza interes jego właściciela bez względu na odpowiedzialność organizatora transportu. Prawidłowa konstrukcja polisy spełni wymogi kontraktowe i bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów akredytywy.

Ubezpieczenie floty pojazdów – obejmuje wszystkie ryzyka związane z użytkowaniem własnej, dzierżawionej lub leasingowanej floty pojazdów dopasowane do sposobu ich wykorzystania (pojazdy osobowe, transportowe i specjalistyczne).

Ubezpieczenie środowiskowe (Enviro) -ochrania swym zakresem te aspekty działalności gospodarczej, które niosą ryzyko spowodowania skażenia środowiska. Enviro oferuje znacznie szerszy zakres ochrony (w tym kosztów) niż standardowa klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku w ramach polisy OC.

Ubezpieczenie Cyber – zabezpiecza prowadzoną działalność m.in. przed ryzykiem utraty danych.

Referencje