Ubezpieczenia parametryczne lekiem na pandemię? - STBU

Temat na czasie

Ubezpieczenia parametryczne lekiem na pandemię?

P

Polisy oparte na parametryce coraz szybciej zdobywają zainteresowanie świata ubezpieczeniowego. Zwłaszcza w temacie światowej pandemii.

Rozwój technologii informatycznych związanych z dostarczaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych, niskie koszty likwidacji szkód, szybkie wypłaty, atrakcyjna składka, ochrona dla ryzyk do tej pory postrzeganych jako nieubezpieczalne (często w regionach globu uznawanych za nieatrakcyjne). To wszystko przekłada się na dynamiczny rozwój tego rozwiązania i pojawianie się coraz większej liczby podmiotów, które zaczynają je dostarczać.

I choć historia ubezpieczeń parametrycznych sięga końcówki lat 90. ubiegłego wieku, do tej pory postrzegane były jako specjalistyczne i niszowe, o marginalnym udziale w całościowym rynku ubezpieczeń. Jednak wydarzenia z ubiegłego roku, związane z pojawieniem się pandemii Covid-19, zmieniły ogólną percepcję i uświadomiły wielu graczom, że tam, gdzie konwencjonalne polisy zawiodły, bo okazywały się drogie, trudne do uplasowania i obarczone wysokimi udziałami własnymi ubezpieczonego, pojawiła się przestrzeń na produkty alternatywne.

Czy zatem ubezpieczenia parametryczne okażą się lekiem na pandemię?

Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się kluczowym elementom ubezpieczenia parametrycznego:

 • ZDARZENIE:polisa bazuje na wystąpieniu określonego zdarzenia a wysokość odszkodowania skorelowana jest w wcześniej uzgodnionym parametrem i jego wartością, np. dla powodzi, poziom wody w rzece,
 • ŹRÓDŁO DANYCH:
  wiarygodne i niezawodne, które dostarczy odczyt określonego parametru, np.: satelita, stacja pogodowa czy instytucja publikujące potrzebne dane,
 • TRIGGER:z góry określona wartość dla przyjętego parametru, po osiągnięciu której uruchamia się ochrona polisowa, np. przekroczenie zdefiniowanego poziomu wody przez rzekę,
 • PODSTAWA RYZYKA:wypłata odszkodowania nie bazuje na szkodzie jako takiej, ale na triggerze a sama kwota odszkodowania może być mniejsza bądź większa od rzeczywistych strat,
 • ODSZKODOWANIE:jego wartość nie jest ustalana w efekcie procesu likwidacji szkody a odpowiada z góry określonej i uzgodnionej kwocie, np.: przekroczenie ustalonego poziomu rzeki o 1 metr – 10 tys. zł, o 2 metry – 15 tys. zł itd.,
 • AUTOMATYZACJA:mając na względzie powyższe czynniki, odszkodowanie może być wypłacane automatycznie, w oparciu o tzw. smart contract, bez udziału człowieka,
 • OKRES UBEZPIECZENIA:jest bardzo elastyczny, może być krótkoterminowy, roczny i wieloletni,
 • SZEROKA OCHRONA:dopóki istnieje źródło danych, zapewniające pomiary, zakres ochrony polisowej może być konstruowany szerzej niż w polisie konwencjonalnej,
 • SKŁADKA:jest ustalana na podstawie danych źródłowych i specyfiki występowania określonych wartości danego parametru w badanym przedziale czasu.

Przedstawiona powyżej charakterystyka jednoznacznie wskazuje na to, że konstrukcja ubezpieczenia idealnie wpisuje się w potrzebę zapewnienia ochrony przeciwko pandemii. Mierzonym parametrem może być liczba zachorowań bądź zgonów. Samo rozwiązanie może natomiast zostać tak zeskalowane, aby odpowiadało potrzebom poszczególnych przedsiębiorców czy wręcz całych krajów.

Warto w tym miejscu dodać, że po wybuchu epidemii Eboli w 2014 r., trzy lata później Bank Światowy stworzył Pandemic Emergency Financing Facility – instrument ubezpieczeniowy, opiewający na sumę 320 mln USD, umożliwiający wypłatę już po spełnieniu konkretnych kryteriów określających typ choroby, jej zasięg, tempo wzrostu i szybkość rozprzestrzeniania się. Finalne wypłaty osiągnęły kwotę 200 mln USD.

Z kolei w 2018 r. amerykańska Metabiota opracowała ubezpieczenie parametryczne na okoliczność wystąpienia pandemii, ale wtedy nie znalazła zainteresowanych.

Ubezpieczenia parametryczne w Polsce

STBU, od ubiegłego roku, oferuje swoim Klientom rozwiązania ubezpieczeniowe oparte o parametrykę, z zastosowaniem głównie w branży rolnej (ubezpieczenia od suszy i innych niesprzyjających warunków pogodowych), OZE (ubezpieczenie wydajności farm wiatrowych i słonecznych) oraz transportu rzecznego (poziom wód).

Prace nad polisą przeciwpandemiczną trwają.

Photo by Mulyadi on Unsplash

napisz do nas i poznaj rozwiązania oparte o ubezpieczenia parametryczne

200 mln USD

wypłacono z ubezpieczeń parametrycznych w związku z epidemią Eboli

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas