Ubezpieczenie karnoskarbowe - Twoja "Tarcza antyUrzędowa" - STBU

Temat na czasie

Ubezpieczenie karnoskarbowe – Twoja “Tarcza antyUrzędowa”

U

Ubezpieczenie karnoskarbowe staje się coraz bardziej popularne przede wszystkim wśród przedsiębiorców, którzy w minionych miesiącach skorzystali z publicznej pomocy finansowej.

Wyjątkowo nieklarowny charakter pomocy, m.in. z tzw. „tarczy antykryzysowej” sprawił, że dziś organy państwowe wzmagają kontrole polskich firm. A przedsiębiorcy mają świadomość, że wsparcie odbywało się zbyt szybko. Z utrudnionym dostępem do doradztwa w tym zakresie, bez szczegółowej weryfikacji deklaracji… i przede wszystkim przy nieprecyzyjnych warunkach.

Jak działają ubezpieczenia karnoskarbowe?

Ubezpieczenie karnoskarbowe w przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego przeciwko Osobie Ubezpieczonej pokrywa m.in. wynagrodzenie adwokata i inne koszty obrony.

Ubezpieczenie karnoskarbowe umożliwia refundację grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych nałożonych na Osobę Ubezpieczoną przez Urząd Skarbowy, ZUS i PIP .

Ponadto dla osób wykonujących czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników w ramach ochrony ubezpieczeniowej pokrywane są roszczenia pracodawcy zgodne z zasadami regulowanymi przez kodeks pracy (odpowiedzialność zawodowa/pracownicza).

Kogo i przed czym chronią?

Ubezpieczenie karnoskarbowe skierowane jest przede wszystkim do dwóch grup: osób wykonujących czynności księgowe oraz osób wykonujących czynności zarządcze i nadzorcze.

Pierwsza kategoria obejmuje pracowników odpowiedzialnych za całokształt czynności, które są związane z rachunkowością jednostki. Lub inną formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa. Chodzi tu na przykład o prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, itp.

Kategoria druga dotyczy osób wykonujących czynności w obszarze finansowo-księgowym związanych ze sprawowaniem przez Osobę Ubezpieczoną funkcji zarządczych lub nadzorczych. W tym przypadku ubezpieczenie karnoskarbowe może być doskonałym uzupełnieniem Ubezpieczenia Członków Zarządu (D&O).

Jaki jest ich koszt?

Jest kilka czynników wpływających na koszt takiego ubezpieczenia, ale w przeliczeniu na potencjalne korzyści z wykupienia ochrony karnoskarbowej… składka bazowa jest relatywnie niska.

Roczna składka dla jednej osoby – za ubezpieczenie karnoskarbowe w najbardziej podstawowej wersji – może oscylować nawet w granicach 1000 zł.

Czy posiadając taką polisę można spać spokojnie przy rozliczeniu pomocy w ramach tarcz antykryzysowych?

Na pewno można spać spokojniej. Odpowiednio skonstruowana polisa ubezpieczenia karnoskarbowego zapewnia pokrycie kosztów pomocy prawnej. Dzieje się to w sytuacji postawienia zarzutów o wyłudzenie pomocy publicznej, czy złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia.

Każdy członek zarządu, CFO, menadżer, czy pracownik odpowiedzialny za składanie wniosków, monitorowanie wykorzystania i rozliczanie pomocy publicznej powinien więc taką ochronę posiadać. Również w przypadku, gdy pomoc tę przyznano w ramach tarcz antykryzysowych.

Jakie są najważniejsze wyłączenia?

Katalog wyłączeń w przypadku ubezpieczeń karnoskarbowych nie jest szeroki. Należy jednak przede wszystkim pamiętać, że ochrona nie obejmuje roszczeń dochodzonych według obcego prawa lub przed obcym sądem. Tak samo –  roszczeń wynikających z działalności ubezpieczonego poza granicami kraju.

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia – wypłata odszkodowania nie nastąpi również w przypadku świadomego, nieuczciwego działania Osoby Ubezpieczonej. Dotyczy to celowego udzielania nieprawdziwych lub sfałszowanych informacji. a także zatajenia informacji oraz dokumentów, które mogą mieć wpływ na przebieg ewentualnego postępowania.

Istotną kwestią, na którą uczulamy Klientów jest konieczność uzyskania zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów pomocy prawnej. Jej brak może być podstawą do tego, że ochrona z ubezpieczenia karnoskarbowego nie zadziała.

Photo by Sahand Hoseini on Unsplash

napisz do nas

pobierz bezpłatny materiał

1000 zł

w takiej kwocie może zamknąć się składka

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas