Zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych - STBU

Gwarancje ubezpieczeniowe

Zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych

W

W odniesieniu do zapisów treści gwarancji ubezpieczyciele bardzo często nie zgadzają się na udzielenie zabezpieczenia wg przedłożonej (np. dołączonej do SIWZ) przez beneficjenta treści. Proponowane są w zamian gwarancje wg standardowych zapisów stosowanych przez ubezpieczycieli, a ich ewentualna modyfikacja możliwa jest dla stałych klientów o dobrze ocenianej kondycji finansowej.

W tym miejscu pamiętać należy, że treść gwarancji inaczej będzie postrzegał inwestor (beneficjent), a inaczej wnioskodawca, czyli wykonawca prac kontraktowych.

Każda ze stron powinna w pełni zabezpieczyć swój interes, przy czym wykonawcy – po to żeby otrzymać do wykonania kontrakt – z reguły zgadzają się na propozycje zmian ze strony beneficjenta. Beneficjenci najczęściej oczekują gwarancji bezwarunkowych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie. Gwarancja opatrzona takimi zapisami to abstrakcyjne zobowiązanie gwaranta wobec beneficjenta, niezależne od stosunków wewnętrznych łączących gwaranta z wnioskodawcą oraz wnioskodawcę z inwestorem. Gwarant nie jest ani zobligowany ani nawet upoważniony do badania merytorycznej zasadności zgłoszonego roszczenia przez beneficjenta gwarancji.

Dlatego też wnioskodawca winien być w pełni świadomy, jakie mogą być konsekwencje złożenia gwarancji według konkretnych zapisów, tzn. w przypadku gwarancji bezwarunkowych, nieodwołanych i płatnych na pierwsze żądanie gwarant praktycznie zawsze wypłaci należną kwotę gwarancji, chyba, że złożone roszczenie nie spełni warunków formalnych wskazanych w treści (np. złożone zostanie po określonym w gwarancji terminie). Po wypłacie kwoty gwarancji beneficjent zwróci się do wnioskodawcy z roszczeniem regresowym o zwrot wypłaconego odszkodowania.

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje kiedy wykonawca nie zgadza się ze złożonym przez beneficjenta roszczeniem, ponieważ wg jego wiedzy/zdania wszelkie prace zostały wykonane prawidłowo, a jeżeli nie, to doszło do tego z winy inwestora. W takich spornych sytuacjach sprawy bardzo często mają swój koniec w sądzie…

 

Photo by Mari Helin on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas