IDD

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje prawa i obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń, w tym brokerów ubezpieczeniowych.

Od dnia wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń klient brokera ubezpieczeniowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@stbu.pl lub w formie pisemnej na adres: STBU Ubezpieczeniowi sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot.

Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej broker ubezpieczeniowy, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.
Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).