RODO - STBU

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, iż podjęliśmy niezbędne działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa. Poniżej znajdą Państwo informacje, które pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych wdrożonymi w naszej Spółce.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń jest STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie 81-855,
ul. Rzemieślnicza 33 (dalej: „STBU”), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090358; NIP: 585-13-40-951, REGON: 191640955;

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania zleconej administratorowi przez Państwa usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości świadczonych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • przechowywania dokumentacji dotyczącej wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz w celach związanych z reprezentowaniem Państwa zgodnie z zawartym pełnomocnictwem przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym (art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Dz.U. 2022 poz. 905).
 • wykonania ciążących na naszej spółce obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia zawartych przez Państwa, za pośrednictwem administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes administratora”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 2. żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych
  w art. 17 RODO;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, które świadczą na naszą rzecz usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, brokerskie, z zakresu likwidacji szkód, naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na Państwa rzecz, a także podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w ramach powiązań organizacyjnych i kapitałowych celem optymalizacji oferowanych Państwu usług i produktów. Ponadto STBU będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa np. Państwa Ubezpieczycielowi.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, Panią Aldoną Kończal za pośrednictwem poczty e-mail: iod@stbu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas