Większe odszkodowanie z AC - jak uzyskać?

Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak uzyskać większe odszkodowanie z AC? Klauzula „Auto Wartość 100%”

W działalności brokerskiej chcemy chronić majątek naszych Klientów przed wieloma czynnikami. Nawet przed upływem czasu. Wykorzystujemy do tego, m.in. klauzule ubezpieczeniowe. Dzięki klauzuli „Auto Wartość 100%” możemy uzyskać większe odszkodowanie z AC posiadaczy pojazdów.

To sytuacja znana z ubezpieczeń indywidualnych. Majątek, a przede wszystkim ten ruchomy, jak samochody – wraz z upływem czasu traci na wartości. Dlatego naszym Klientom oferujemy przy zawarciu ubezpieczenia, również wykupienie dodatkowych klauzul ubezpieczeniowych. Dzięki temu można chronić wartość majątku poszkodowanego w przypadku szkody całkowitej. I zachować przy tym wartość mienia z dnia zawarcia polisy. W ten sposób można uzyskać większe odszkodowanie z AC. Choć o to też trzeba zadbać.

Do różnego rodzaju mienia można przypisać rozmaite klauzule ubezpieczeniowe. Jedną z takich klauzul dotyczących ochrony wartości pojazdów jest Klauzula „Auto Wartość 100%” oferowana przez PZU.

Treść klauzuli:

„Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC: 1)  może zostać zawarta z zastosowaniem opcji Auto Wartość 100% zapewniającej zachowanie wartości pojazdu ustalonej na dzień zawarcia umowy AC, bez uwzględnienia naturalnej utraty wartości rynkowej pojazdu pod warunkiem, że do jej ustalenia ubezpieczający podał zgodne ze stanem faktycznym informacje o pojeździe, o które PZU pytał przy zawarciu umowy AC; jeżeli informacje te nie były zgodne ze stanem faktycznym, za wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu właściwą na dzień zawarcia umowy AC zgodnie ze stanem faktycznym; wartości tej nie stosuje się w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej”.

Musimy jednak pamiętać o Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zapisy OWU mają zastosowanie do określenia czy występuje szkoda całkowita:

„W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową jego pozostałości, a w przypadku zastosowania opcji Auto Wartość 100% – w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy AC pomniejszonej o wartość rynkową jego pozostałości, o ile w czasie trwania umowy AC nie nastąpiła zmiana stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do stanu z dnia zawarcia umowy AC. Za zmianę stanu technicznego uważa się powstałe w okresie ubezpieczenia i nienaprawione uszkodzenia. Jeżeli taka zmiana nastąpiła, PZU określa odszkodowanie w oparciu o wartość pojazdu uwzględniającą tę zmianę, ustaloną na dzień zawarcia umowy AC”.

Większe odszkodowanie z AC – o czym pamiętać?

W związku z powyższymi zapisami, ubezpieczyciel może obniżyć wypłacone odszkodowanie o wartość szkód powstałych w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej (jeśli nie zostały naprawione przed powstaniem szkody całkowitej). W szczególności trzeba zwrócić uwagę na różnicę między uszkodzeniami eksploatacyjnymi (odpryski lub drobne zarysowania) wynikającymi z użytkowania pojazdu a uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z kolizji z innym pojazdem lub innymi siłami zewnętrznymi.

Dlatego warto pamiętać o jednej rzeczy, żeby otrzymać większe odszkodowanie z AC i w pełni wykorzystać działanie klauzuli „Auto Wartość 100%”. Jest nią dokumentacja fotograficzna, szczegółowe zdjęcia samochodu. Wykonane w dniu zawierania polisy – z pewnością pomogą uniknąć ewentualnych problemów z uzyskaniem pełnego odszkodowania w momencie szkody całkowitej.

Photo by Patti Black on Unsplash

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas