Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości - czy to wystarczy?

Impuls Bezpieczeństwa

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości – czy to wystarczy?

Zgodnie z art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości musi posiadać obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości. Ubezpieczenie ma go chronić przed odpowiedzialnością za zniszczenia, które powstały w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów każdy zarządca musi mieć wymaganą ochronę ubezpieczeniową przynajmniej dzień przed rozpoczęciem zarządzania nieruchomością.

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi równowartość  50 000 euro w złotych.

Czy jednak obowiązkowe ubezpieczenie OC, wraz z minimalną sumą gwarancyjną zapewnia wystarczającą ochronę dla działalności gospodarczej zarządzającej nieruchomościami?

Zdecydowanie nie. Dlaczego?

Po pierwsze, obowiązkowa suma ubezpieczenia może być zbyt mała, by pokryć szkody. Nietrudno sobie wyobrazić wypadek w nieruchomości, którego naprawa będzie kosztowała więcej niż 50 000 euro. 

Warto wobec tego rozważyć zawarcie polisy OC nadwyżkowej, a co za tym idzie zwiększenie sumy gwarancyjnej na wypadek szkody.

Obrazując to na scenariuszu szkodowym:

Zgodnie z art. 62 z Ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być poddawane regularnej kontroli przez właścicieli lub zarządców podczas ich użytkowania. Kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy przeprowadzić raz na pięć lat.

W zarządzanej przez profesjonalnego zarządcę nieruchomości wielomieszkaniowej dochodzi do pożaru. Przyczyną szkody jest powstanie łuku elektrycznego w instalacji wspólnej na klatce schodowej. Przedmiotowa usterka możliwa była do wykrycia w trakcie okresowej kontroli instalacji elektrycznej. Zarządca jednak zapomniał o upływającym terminie przeglądu i nie zlecił go na czas. W trakcie eksploatacji obiektu doszło do pożaru i całkowitego jego spalenia. Wspomniana usterka instalacji elektrycznej była przyczyną pożaru. W jaki sposób zarządca mógł uniknąć szkody? Wystarczyłoby, żeby dopełniono obowiązki i w odpowiednim czasie zalecono przegląd instalacji. Wówczas można było wykryć usterkę.

Łatwo wyobrazić sobie konsekwencje powyższego zdarzenia – szkody sięgające milionów złotych, roszczenia wspólnoty mieszkaniowej oraz innych osób trzecich do zarządcy obiektu. Dlatego też suma gwarancyjna w wysokości 50 000 euro nie wystarczy do pokrycia szkód wynikłych w związku z powstałym pożarem. Należy pamiętać, że suma gwarancyjna wskazana w rozporządzeniu stanowi wartość minimalną. Warto zawsze rozważyć uwzględnienie na polisie dodatkowej nadwyżkowej sumy gwarancyjnej.  

Po drugie, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości, pokrywane są wyłącznie szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem daną nieruchomością. 

Prowadząc działalność gospodarczą narażeni jesteśmy na wystąpienie zdarzeń, które nie mają bezpośredniego związku z zarządzaniem nieruchomościami, a których ochrona polisy obowiązkowa zarządcy nie obejmie.

Dla pełnej ochrony warto zawrzeć także inne ubezpieczenia. Np. polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz użytkowania mienia. W ramach dobrowolnej polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ochroną powinna być objęta odpowiedzialność deliktowa – na zasadach ogólnych oraz kontraktowa – za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Należy pamiętać o uwzględnieniu w zakresie ubezpieczenia odpowiednich klauzul dodatkowych.

Zatem jakie szkody może pokryć polisa OC działalności działalności gospodarczej, a jednocześnie nie obejmie ich obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości?

 • Szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego. Np. poślizgnięcie się pracownika na mokrej posadzce w biurze              
  – w ramach klauzuli OC pracodawcy.   
 • Szkody wyrządzone wynajmującemu w związku z użytkowaniem lokalu wynajętego na potrzeby prowadzonej działalności. Np. zalanie lokalu wskutek pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę do instalacji
  – w ramach klauzuli OC najemcy nieruchomości lub w ramach zakresu podstawowego polisy OC działalności gospodarczej.
 • Szkody wyrządzone osobom trzecim (np. innym lokatorom budynku wielolokalowego) w związku z posiadaniem/użytkowaniem przez ubezpieczonego lokalu. Np. zalanie kilku kondygnacji obiektu wskutek nieumyślnego niezakręcenia kranów   
  w ramach zakresu podstawowego polisy OC działalności gospodarczej.           
 • Szkody w mieniu leasingowanym lub wynajmowanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Np. upadek leasingowanego laptopa, szkody w dzierżawionej kserokopiarce powstałe wskutek nieumiejętnej obsługi lub rozlania cieczy
  – w ramach klauzuli obejmującej ochroną szkody w rzeczach ruchomych
  z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia.
 • Szkody w mieniu osób trzecich będących pod kontrolą osoby ubezpieczonej. Np. uszkodzenie w wyniku zalania kamery termowizyjnej pożyczonej od zaprzyjaźnionej firmy
  w ramach klauzuli obejmującej ochroną szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem.     

Katalog zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach dobrowolnej polisy OC działalności gospodarczej, jest otwarty i szeroki. 

Niemniej jednak dążąc do jak najszerszego pokrycia ubezpieczeniowego na wypadek szkody, warto zawsze zagwarantować sobie pełny pakiet ubezpieczeń. Jak można tego dokonać? Najlepiej przy wsparciu profesjonalnego partnera jakim jest broker ubezpieczeniowy.

 

Więcej ciekawych treści znajdziesz w zakładce artykuły.

Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych – FacebookLinkedIn.

napisz do nasW czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne
wsparcie i oszczędności
napisz do nas
>

Dołącz do nas

socialmedia socialmedia socialmedia
napisz do nas