Definicje OWU

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych faktu, że cywilnoprawny charakter umowy ubezpieczenia przekłada się na swoistą dowolność w tworzeniu jej zapisów i zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, będących podstawą przedmiotowej umowy.

Ubezpieczyciele wykorzystują ten stan rzeczy i w różny sposób starają się ograniczać swoją odpowiedzialność, m. in. poprzez wprowadzanie korzystnych dla siebie definicji zjawisk objętych ochroną. Klasycznym przykładem jest tu definicja huraganu – dla jednego towarzystwa jest to wiatr o prędkości 13,8 m/s, dla innego 17,5 m/s. W przypadku wystąpienia szkody o wskazanym charakterze, taka rozbieżność może przesadzić o istnieniu lub braku odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Photo by Aaron Burden on Unsplash